X

 

شرح وظایف مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی :

 

 • برنامه ریزی و انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی و پدافند غیر عامل طرح های عمرانی و تهیه پیش نویس موافقت نامه های پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای جهت مبادله با سازمان های ذیربط.
 • برنامه ریزی های لازم در جهت توسعه ف تکمیل وارتقاء فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی بر اساس برنامه ها و سیاست های ابلاغی
 • برنامه ریزی پروژه ها وکنترل برنامه زمانی و منابع اجرای پروژه های عمرانی
 • رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی از طرف پیمانکاران و مشاوران
 • تهیه صورتجلسات احجام و مقادیر کارها و همچنین دستور کارها در طرح های عمرانی
 • انجام کلیه وظایف مدیران طرح ها و پروژه ها و نیز مهندسین مشاور در پروژه های فاقد مدیر طرح و یا مشاور
 • تهیه ویا بررسی طرحهای مطالعاتی فاز یک . دو در طرحهای عمرانی
 • مشارکت واعلام نظر فنی در کمیسیون های مناقصات مرتبط با حوزه طرح های عمرانی
 • مشارکت واعلام نظر فنی در کمیته حل اختلاف کارفرمایان با پیمانکاران عمرانی یا مشاوران
 • ارائه راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در واحدهای تابعه
 • ساماندهی و اصلاح فرآیندهای نگهداری و تعمیرات در واحدهای تابعه دانشگاه
 • مشارکت در نیازسنجی ،تدوین و اصلاح بسته آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارکنان و مدیران فنی حوزه مرتبط تخصصی
 • تهیه و بازنگری شاخص ها و ابزارهای پایش و ارزیابی عملکرد بر اساس استانداردهای مربوطه
 • نظارت بر بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در واحدهای تابعه
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه طرح های تملک دارایی سرمایه ای و سایر منابع
 • نظارت بر کلیه فرآیندهای انتخاب پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح بر طبق قانون و در طول دوره حیات طرح عمرانی
 • نظارت بر فرآیندهای تحویل فضاهای فیزیکی از مجریان و پیمانکاران به بهره برداران پروژه ها
 • کنترل نقشه های اجرایی ارجاع شده از سایر حوزه های دانشگاه
 • نظارت و اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از حوزه های ذیربط در ارتباط با طرح های عمرانی
 • ممیزی و طبقه بندی شرایط فیزیکی منابع و تهیه شناسنامه های فنی آن
 • نظارت بر اجرای کاربرگ های pm تاسیسات و ابنیه در واحدهای تابعه دانشگاه
 • پیگیری و نظارت بر اجرای نگهداشت پیش بینانهpdm و عملیات نگهداشت اصلاحی cm منابع
 • نظارت بر اجرای صحیح تعمیر و نگهداری مکانیزه و ورود و پایش به موقع اطلاعات در سامانه cmms
 • هماهنگی و همکاری با واحدهای مرتبط در خصوص تنظیم و تدوین شرایط اختصاصی و اسناد فنی مناقصات وقراردادها
 • تهیه و ارائه پیشنهادات کاربردی برای طرح در شوراها و کمیته های برون سازمانی مرتبط با حوزه کاری و پیگیری مصوبات
 • تهیه و ارائه گزارشها تحلیلی وآماری به صورت دوره ای در حوزه منابع فیزیکی و امور عمرانی منطبق با سیاست ها و برنامه های عملیاتی
 • جمع آوری وارائه دستورالعملها و روش های کاری و اطلاع رسانی به ذینفعان به منظور شفاف سازی امور
 • مستند سازی اطلاعات، مدارک و نقشه ها
 • مشارکت در فرآیند برنامه های بوجه عملیاتی واحدهای مرتبط
 • مطالعه و ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی
 • محاسبه هزینه و قیمت تمام شده پروژه های واحدهای ذیربط
 • برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه های عمرانی بر اساس آخرین فهرست بهاء
 • استفاده از فن آوری اطلاعات برای تسهیل وتسریع در انجام اموراز طریق ایجاد سامانه های الکترونیکی