X

اداره نظارت و بررسی عملکرد مالی

اداره نظارت وبررسی عملکرد مالی

 

*** اداره نظارت وبررسی عملکرد مالی

    ... رئیس اداره :  

        .. کارشناس امور مالی (بررسی اسناد مالی) :  عبدالجواد کرمی

       ..  حسابدار صدور حواله :  الوند تقی زاده

        .. کارشناس امور مالی (بررسی اسناد مالی): خدیجه آتشکار

        ..  کارشناس امور مالی (بررسی اسناد مالی): 

        .. حسابدار :  رضا کهزادی

 

شرح وظایف

·   رسیدگی به کلیه اسناد حقوقی وهزینه های جاری واختصاصی واحدهای زیر مجموعه از قبیل معاونتها – دانشکده ها – شبکه ها وبیمارستانها
·        رسیدگی به کلیه استاد هزینه تدارکات
·        رسیدگی اسناد متفرقه
·        رسیدگی به هزینه های باز خرید مرخصی بازنشستگان
·        رسیدگی چگونگی پرداخت هزینه بیمه عمر بابت فوت کارکنان وبازنشستگان
·        گزارش عملکرد هزینه های ارسالی واحدها با تنخواه گردان دریافتی
·        کنترل و پرداخت تنخواه به واحدها
·        تهیه آخرین آئین نامه های مربوط به هزینه و ارسال آن به واحدها