شماره: 25442
1398/08/12
هفته دوم دوره آموزشی توانمندسازی مدیران حوزه ستادی دانشگاه
هفته دوم دوره آموزشی توانمندسازی مدیران حوزه ستادی دانشگاه

هفته دوم دوره آموزشی توانمندسازی مدیران حوزه ستادی دانشگاه

 در دومین هفته این دوره آموزشی که به همت مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری معاونت توسعه دانشگاه برگزار گردید، دو کارگاه آموزشی با عناوین 'ابزارهای برنامه ریزی در حوزه نظام سلامت ' توسط دکتر خلیل مومنی و 'تحلیل سیاست های نظام سلامت ' توسط دکتر محمد بازیار ارائه گردید.

هفته دوم دوره آموزشی توانمندسازی مدیران حوزه ستادی دانشگاه

 در دومین هفته این دوره آموزشی که به همت مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری معاونت توسعه دانشگاه برگزار گردید، دو کارگاه آموزشی با عناوین 'ابزارهای برنامه ریزی در حوزه نظام سلامت ' توسط دکتر خلیل مومنی و 'تحلیل سیاست های نظام سلامت ' توسط دکتر محمد بازیار ارائه گردید.

حق انتشار محفوظ است ©