شماره: 25354
1398/08/04
رگزاری مناقصه واگذاری غذای بیمارستان ولیعصر (عج) دره شهر
رگزاری مناقصه واگذاری غذای بیمارستان ولیعصر (عج) دره شهر

برگزاری مناقصه واگذاری غذای بیمارستان ولیعصر (عج) دره شهر

ای مناقصه  در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با حضور کلیه اعضاء برگزار گردید. 

برگزاری مناقصه واگذاری غذای بیمارستان ولیعصر (عج) دره شهر

ای مناقصه  در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با حضور کلیه اعضاء برگزار گردید. 

حق انتشار محفوظ است ©