شماره: 25353
1398/08/04
برگزاری جلسه hop معاونت توسعه
برگزاری جلسه hop  معاونت توسعه

جلسه کارشناسان hop معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه پیرامون وضعیت برنامه عملیاتی با حضور کارشناسان و مدیران

جلسه کارشناسان hop معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه پیرامون وضعیت برنامه عملیاتی با حضور کارشناسان و مدیران

حق انتشار محفوظ است ©