شماره: 25350
1398/08/04
شست مشترک دانشگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
شست مشترک دانشگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

نشست مشترک مدیریت منابع انسانی، تحول اداری، امور حقوقی دانشگاه با معاونت توسعه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب دکتر دوست محمدی پیرامون مسائل مرتبط با امور استخدامی و ارائه راهکارهای لازم جهت ارتباط سازنده بین علوم پزشکی ایلام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید. 

نشست مشترک مدیریت منابع انسانی، تحول اداری، امور حقوقی دانشگاه با معاونت توسعه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب دکتر دوست محمدی پیرامون مسائل مرتبط با امور استخدامی و ارائه راهکارهای لازم جهت ارتباط سازنده بین علوم پزشکی ایلام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید. 

حق انتشار محفوظ است ©