شماره: 23729
1398/04/10
برگزاری جلسه کمیته سازش
برگزاری جلسه کمیته سازش

جلسه کمیته سازش دانشگاه با حضور معاون محترم توسعه، مدیران ستادی و کارشناسان اداره کار برگزار گردید. 

جلسه کمیته سازش دانشگاه با حضور معاون محترم توسعه، مدیران ستادی و کارشناسان اداره کار برگزار گردید. 

حق انتشار محفوظ است ©