شماره: 23728
1398/04/10
برگزاری جلسه ماهانه کمیته نقل و انتقالات
برگزاری جلسه ماهانه کمیته نقل و انتقالات

برگزاری جلسه ماهانه کمیته نقل و انتقالات

جلسه نقل و انتقالات دانشگاه به رسایت دکتر پاکزاد معاون محترم توسعه دانشگاه برگزارگردید. 

برگزاری جلسه ماهانه کمیته نقل و انتقالات

جلسه نقل و انتقالات دانشگاه به رسایت دکتر پاکزاد معاون محترم توسعه دانشگاه برگزارگردید. 

حق انتشار محفوظ است ©