طراحی سایت
شرح وظایف

·        تکمیل فرمهای تنظیم بودجه با نظارت مقام مافوق
·        نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه وتهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل
·        پیش بینی درآمدو برآورد هزینه فعالیتها،طرحهاوبرنامه ها
·        تهیه نمودار وآمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها
·        تهیه بخشنامه های لازم برای راهنمایی مسئولین واحدهای مرکزی وشهرستانی به منظوردریافت اطلاعات
·        جمع آوری پیشنهادات جهت طرح در جلسه هیات امنا
·        بررسی اعتبارات درخواستی واحدها واخذ توضیحات لازم ازمسئولیناموردر مورد بودجه پیشنهادی و آمار مورد نیاز
·        شرکت در کمیسیونهای مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستیواحدها و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح
·        نظارت بر تعیین وتخصیص  اعتبارات فعلی وابلاغ آن به اداره کلامور مالی جهت اجرا
·        بررسی وتهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم
·        اظهارنظر در مورد قوانین وآیین نامه هاو مقررات مربوط
·        تهیه گزارشات لازم
·        مطالعه و بررسي روشهاي تقليل هزينه هاي دانشگاه با در نظر گرفتن به حداكثر رسانيدن كميت  كيفيت بازده دانشگاه
·        تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي دانشگاه بر اساس سياستها و ضوابط بودجه كل كشور پيشنهادات واحدهاي دانشگاه و احتياجات پيش بيني شده آتي
·        ابلاغ بودجه مصوب به هر يك از واحدهاي تابعه
·        نظارت بر اجراي صحيح مقررات بودجه ازطريق ارائه راهنمائيهاي لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها

جستجو