طراحی سایت
ساختار تشکیلاتی معاونت توسعه
معاونت توسعه ومنابع :
 ..... معاون توسعه
        .. مسئول دفتر
        .. کارشناس امور رایانه
        .. مسئول دفتر هیئت تخلفات
        .. ماشین نویس
 
 - مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی :
        .... مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی
            -- گروه تشکیلات آموزش و طبقه بندی مشاغل
            -- اداره کارگزینی
            -- مرکز توسعه و تحول اداری
 
 - گروه بودجه :
       ... رئیس گروه
          .. کارشناس مسئول بودجه وبرنامه ریزی
 
- مدیریت امور عمومی و فنی :
     .... مدیر امور عمومی وفنی
           -- امور نگهداشت قراردادها و واگذاری
           -- امور تدارکات
           -- امور دبیرخانه مرکزی
           -- اداره بازنشستگی رفاه و تعاون
           -- گروه فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی
جستجو