طراحی سایت
ساختار تشکیلاتی معاونت توسعه
معاونت توسعه ومنابع :
 ..... معاون توسعه
        .. مسئول دفتر
       
 
 - مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری :
        .... مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی
            -- کارشناس مسئول آموزش و توسعه کارکنان و مدیران
            -- کارشناس آموزش کارکنان

            -- کارشناس مسئول مهندسی سازمان

            -- کارشناس مهندسی سازمان

 

            -- کارشناس مسئول مهندسی مشاغل
            -- کارشناس مهندسی مشاغل

            -- کارشناس سیستمها و روشها

           -- کارشناس تحول اداری

 

         - مدیریت منابع انسانی:

             -- مدیر منابع انسانی

                    --- مسئول دفتر

             --- دبیرخانه وبایگانی پرسنلی

             --- ارزشیابی و نگهداشت نیروی انسانی

           -- اداره برنامه ریزی ، تامین و توزیع نیروی انسانی

                 --- رئیس اداره

                    --- کارشناس

          -- اداره کارگزینی و امور بازنشستگی

              --- رئیس اداره

                 --- کارگزین

      

 
 - مدیریت برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد :
       ... رئیس گروه

          .. کارشناس مسئول بودجه وبرنامه ریزی

         .. کارشناس

 

  - مدیریت مالی :

    ... مدیر

      ... معاون

      ... مسئول دفتر

   -- اداره حسابداری و تامین منابع مالی

      ... رئیس اداره

     ... کارشناس

  -- اداره حسابداری پرسنلی

    ... رئیس اداره

     ... حسابدار

  -- اداره نظارت وبررسی عملکرد مالی

    ... رئیس اداره

       ... کارشناس

  -- اداره حسابداری مدیریت

      ... رئیس اداره

         ... حسابدار

- مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی :

    ... رئیس گروه

       ... کارشناس مسئول

         ... کارشناس

 

- مدیریت امور رفاهی وپشتیبانی :

     .... مدیر

       ... حسابدار

  -- مناقصات وقراردادها

     ... کارشناس مسئول مناقصات وقراردادها

       ... کارشناس

  -- تعمیرات ونگهداشت

     ... کارشناس ساختمان

     ... کارشناس تاسیسات

  -- نظارت بر خدمات عمومی

    ...  کارشناس نظارت بر خدمات عمومی

  -- امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان

     ... کارشناس مسئول امور رفاهی و تربیت بدنی کارکنان

       ... کارشناس

   -- دبیرخانه مرکزی

         ... کارشناس مسئول امور اداری
           .. متصدی امور دفتری

          

-- اداره تدارکات :

   ... رئیس اداره

       ... کارپرداز

       ... انباردار

جستجو