X

 

شرح وظایف مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی :

- برنامه ریزی و انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی و پدافند غیر عامل طرح های عمرانی و تهیه پیش نویس موافقت نامه های پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای جهت مبادله با سازمان های ذیربط.

-برنامه ریزی های لازم در جهت توسعه ف تکمیل وارتقاء فضاهای بهداشتی ، درمانی و آموزشی بر اساس برنامه ها و سیاست های ابلاغی

-برنامه ریزی پروژه ها وکنترل برنامه زمانی و منابع اجرای پروژه های عمرانی

-رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی از طرف پیمانکاران و مشاوران

-تهیه صورتجلسات احجام و مقادیر کارها و همچنین دستور کارها در طرح های عمرانی

-انجام کلیه وظایف مدیران طرح ها و پروژه ها و نیز مهندسین مشاور در پروژه های فاقد مدیر طرح و یا مشاور

-تهیه ویا بررسی طرحهای مطالعاتی فاز یک . دو در طرحهای عمرانی

-مشارکت واعلام نظر فنی در کمیسیون های مناقصات مرتبط با حوزه طرح های عمرانی

- مشارکت واعلام نظر فنی در کمیته حل اختلاف کارفرمایان با پیمانکاران عمرانی یا مشاوران

-ارائه راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در واحدهای تابعه

-ساماندهی و اصلاح فرآیندهای نگهداری و تعمیرات در واحدهای تابعه دانشگاه

-مشارکت در نیازسنجی ،تدوین و اصلاح بسته آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارکنان و مدیران فنی حوزه مرتبط تخصصی

-تهیه و بازنگری شاخص ها و ابزارهای پایش و ارزیابی عملکرد بر اساس استانداردهای مربوطه

-نظارت بر بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در واحدهای تابعه

-نظارت بر حسن اجرای کلیه طرح های تملک دارایی سرمایه ای و سایر منابع

-نظارت بر کلیه فرآیندهای انتخاب پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح بر طبق قانون و در طول دوره حیات طرح عمرانی

-نظارت بر فرآیندهای تحویل فضاهای فیزیکی از مجریان و پیمانکاران به بهره برداران پروژه ها

-کنترل نقشه های اجرایی ارجاع شده از سایر حوزه های دانشگاه

-نظارت و اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از حوزه های ذیربط در ارتباط با طرح های عمرانی

-ممیزی و طبقه بندی شرایط فیزیکی منابع و تهیه شناسنامه های فنی آن

-نظارت بر اجرای کاربرگ های pm تاسیسات و ابنیه در واحدهای تابعه دانشگاه

-پیگیری و نظارت بر اجرای نگهداشت پیش بینانهpdm و عملیات نگهداشت اصلاحی cm منابع

-نظارت بر اجرای صحیح تعمیر و نگهداری مکانیزه و ورود و پایش به موقع اطلاعات در سامانه cmms

-هماهنگی و همکاری با واحدهای مرتبط در خصوص تنظیم و تدوین شرایط اختصاصی و اسناد فنی مناقصات وقراردادها

-تهیه و ارائه پیشنهادات کاربردی برای طرح در شوراها و کمیته های برون سازمانی مرتبط با حوزه کاری و پیگیری مصوبات

-تهیه و ارائه گزارشها تحلیلی وآماری به صورت دوره ای در حوزه منابع فیزیکی و امور عمرانی منطبق با سیاست ها و برنامه های عملیاتی

-جمع آوری وارائه دستورالعملها و روش های کاری و اطلاع رسانی به ذینفعان به منظور شفاف سازی امور

-مستند سازی اطلاعات، مدارک و نقشه ها

-مشارکت در فرآیند برنامه های بوجه عملیاتی واحدهای مرتبط

-مطالعه و ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی

-محاسبه هزینه و قیمت تمام شده پروژه های واحدهای ذیربط

-برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه های عمرانی بر اساس آخرین فهرست بهاء

-استفاده از فن آوری اطلاعات برای تسهیل وتسریع در انجام اموراز طریق ایجاد سامانه های الکترونیکی