طراحی سایت

 ... کارشناس ارزشیابی:   امیر نوری

 

Enter Title

·        مطالعه و تحقیق در کتب ودستورالعملها و بخشنامه های مرتبط با ارزشیابی کارکنان
 
·        آموزش و راهنمایی ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و اهمیت ارزشیابی
 
·        نظارت بر حسن اجرای دستور العملهای ارزشیابی سالانه کارکنان
 
·        ثبت وضبط امتیازات ارزشیابی کارکنان در فرم های مربوطه
 
·        بررسی امتیازات ارزشیابی کارکنان در طی سه سال متوالی یا پنج سال غیر متوالی جهت احراز گروه تشویقی ارزشیابی
 
·        فراهم نمودن زمینه ارزشیابی مستمر فعالیت ها وعملکرد کارکنان در طول سال ارزشیابی به منظور پیشرفت
 
·        اهداف و رفع موانع و مشکلات موجود در سر راه آن
 
·        صدور بخشنامه و دستورالعمل ارزشیابی به واحد های تابعه
 
·        برقراری ارتباط مستمر و تنگاتنگ با واحد های تابعه و سازمان بمنظور کسب اطلاعات و رفع موانع و مشکلات و تقویت قوتها
 
·        اعمال نتایج ارزشیابی در تصمیم گیری های اداری
 
·        گزارش سالانه ارزشیابی به مقام مافوق
 
·        صدور ضریب افزایش سنواتی سالانه کارکنان بر اساس امتیازات کسب شده و ابلاغ آن به واحد های مربوطه
 
·        صدور درصد فوق العاده بر جستگی کارکنان ممتاز بر اساس بالاترین امتیازات ارزشیابی کسب شده و ابلاغ آن به واحد های تابعه
 
·        اعلام گروه تشویقی ارزشیابی بر اساس دستورالعمل مربوطه و کسب بالاترین امتیازات ارزشیابی کسب شده در طی سه سال متوالی یا پنج سال غیر متوالی به امور اداری مربوطه بررسی فرم های ارزشیابی تکمیل شده کارکنان توسط واحد و رفع نقص آنها .
 
·        معرفی افراد به دوره های آموزشی بیر اساس امتیازات ارزشیابی کسب شده

جستجو