طراحی سایت
وظایف واحد بایگانی

·        تشكيل پرونده براي مديران
·        دادن سابقه هاي مديران و بايگاني كردن نامه هاي آنان
·        داده پرونده مديران به كارشناسان
·        تحويل گرفتن نامه هاي طرحي راكد و طرحي جاري
·        تفكيك كردن نامه هاي طرحي جاري و طرحي راكد
·        تشكيل پرونده هاي راكد طرحي با شماره هاي جديد
·        دادن سابقه هاي طرحي جاري و راكد
·        تحويل پرونده هاي طرحي جاري و راكد به همكاران طبق رسيد
·        همكاري با همكاران در غياب همديگر
·        شماره گذاري پرونده هاي بازنشسته و برگ شماري پرونده هاي افراد جديد الاستخدام
انجام ساير امور محوله بنا به تشخيص مقام مافوق در محدوديتهاي سازماني

جستجو