طراحی سایت
شرح وظایف ترفیعات کارکنان

·        تهيه پيش نويسهاي كارگزيني از قبيل ترميم حقوق ، ترفيع و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين مربوطه
·        انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل بخشنامه ، دستور العملهاي ، طرح طبقه بندي مشاغل مقررات استخدامي ، بازنشستگي
·        برنامه ريزي و سرپرستي امور مختلف كارگزيني
·        اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر
·        شركت در كميسيونها و جلسات مختلف
·        مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در نحوه اجراي قوانين و مقررات
·        انجام ساير امور محوله بنا به تشخيص مقام مافوق در محدوديتهاي سازماني
 

جستجو