طراحی سایت
شرح وظایف ترفیعات هیئت علمی

 

صدور احکام کارگزینی مربوط به اعضاء هیئت علمی1.

2. صدور قرارداد محرومیت از مطب اعضاء هیئت علمی

3.  مکاتبات متعدد مربوط به هیئت علمی

4. تشکیل پرونده استخدامی اعضاء هیئت علمی

5. انجام امور مربوط به پرسنل متخصص ضریب k

6. انجام مربوط به پرسنل متعهد به خدمت عضو هیئت علمی

7. انجام امور مربوط به پرسنل خدمات پزشکان و پیراپزشکان هیئت علمی 

جستجو