طراحی سایت
وظایف متصدی امور دفتری

  ·        تفكيك نامه هاي صادره از واحد هاي زير مجموعه معاونت پشتيباني
 
·        تفكيك نامه هاي صادره
 
·        تفكيك حكمهاي كارگزيني پرسنل واحد هاي تابعه دانشگاه
 
·        انجام ساير امور محوله بنا به تشخيص مقام مافوق در محدوديتهاي سازماني
 
 

 
 

جستجو