طراحی سایت
وظایف نقل و انتقالات

·        تشکیل پرونده انتقال و ماموریت پرسنل جهت طرح در کمیته نقل و انتقالات
·        مکاتبه با معاونت های ذیربط جهت اخذ نظریه ماموریت و انتقال .
·        صدور ابلاغ و احکام انتقال و ماموریت پرسنل .
·        ابلاغ آراء از سوی هیات بدوی و تجدید نظر به پرسنل .
·        ارسال آراییکه به رویت افراد ذیربط رسیده به هیات بدوی و تجدید نظر .
·        پیگیری آراء صادره جهت به رویت رسیدن و عودت دادن آنها به هیات های فوق .
·        صدور احکام انفصال ، اخراج ، بازخرید از خدمت کارکنان
·        انجام ساير امور محوله بنا به تشخيص مقام مافوق در محدوديتهاي سازماني

جستجو