طراحی سایت
وظایف امور استخدام

·        مكاتبه با افراد پذيرفته شده در آزمون جهت مراجعه و تشكيل پرونده استخدامي
·        تشكيل پرونده جهت افراد متقاضي استخدام
·        اخذ مدارک استخدامي پذيرفته شدگان و انجام مكاتبات مربوط با مراكز ذيربط و تكميل پرونده استخدامي
·        صدور ابلاغ و صدور احكام استخدامي پذيرفته شدگان
·        انجام امور مربوط به تاييديه هاي تحصيلي شامل دريافت درخواست و مكاتبه با دانشگاههاي محل تحصيل افراد متقاضي
·        اعلام فراغت از تحصيل افراد به واحد هاي ذيربط پس از وصول تاييديه مذكور
·        اقدام در خصوص اخذ و استرداد مدارك تحصيلي كاركنان
·        جمع آوري ، ثبت و ضبط بخشنامه ها و دستور العمل واصله
·        جمع آوري و تهيه آمارها و اطلاعات مورد درخواست از مراكز مختلف ، وزارتخانه و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و كشور .
·        ارسال آمارهاي تكميل شده به مراكز فوق
·        انجام ساير امور محوله بنا به تشخيص مقام مافوق در محدوديتهاي سازماني

جستجو