طراحی سایت
پرسنل اداره کارگزینی
  


*** اداره کارگزینی و امور بازنشستگی :


      ... سرپرست اداره : مجید کاروان


         .. کارگزین : اصغر شریفی


         .. کارگزین : ولی اله فتاحی


         .. کارگزین : فرشته طهماسبی


       .. کارگزین ( مسئول کادر غیر هیات علمی) : حیدر قربانی


     .. کارشناس امور بازنشستگی : مهناز نوروزی


 

- واحد اموراستخدام :

    

      ... ایرج نصرالهی

 

- واحد نقل وانتقالات :

     ...  لطیف حسن بیگی

    


- واحد اجرائیات :

 ... خدیجه آزادزاد


- واحد اموردفتری :

  ...  مهربان محمدرحیمی

  ... هانیه تکش

شرح وظایف رئیس اداره کارگزینی

·        کسب خط مشی اجرایی در زمینه امور محوله از مدیر مربوطه
·        بررسی تقاضاهای انتقال وماموریت پرسنل
·        نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های مربوطه از طریق انطباق ابلاغهای صادره
·        نظارت بر ارزشیابی کارکنان براساس ضوابط و مقررات مربوطه .
·        نظارت براجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه های ارزشیابی .
·        نظارت براجرای آراء صادره از سوی هیاتهای بدوی و تجدید نظر .
·        نظارت برصدور احکام انفصال ، اخراج و بازخرید کارکنان برابر ضوابط و مقررات مربوطه.
·        نظارت بر صدور احکام ترفیعات ، مزایا ، مرخصی ها و ماموریتها
·        انجام مكاتبات در حدود وظایف اداری که از طرف مدیر مربوطه ارجاع می گردد .
·        بررسی و تائید در صد افزایش سنواتی گروههای تشویقی و افزایش فوق العاده شغل کارکنان برجسته
·        انجام ساير امور محوله بنا به تشخيص مقام مافوق در محدوديتهاي سازماني

جستجو