طراحی سایت
کتابهای تحول اداری
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
Lاداره پرنامه ریزی ، تامین و توزیع نیروی انسانی

 رئیس اداره :

 

 ...  کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی : بهداد آزادی


 ...  کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی : حسین دارابی


...   کارشناس تامین وتوزیع نیروی انسانی : سمیه نوری

شرح وظایف

·        مطالعه و استقرار نظام ها و سبک های مدیریتی نوین در راستای بهبود مدیریت
 
·        طراحی تشکیلات و بهبود ساختارهای سازمانی
 
·        انجام اقدامات لازم برای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی و کاهش تصدی ها
 
·        مهندسی مجدد ، تجزیه تحلیل و طراحی سیستم ها و روشهای انجام کار
 
·        توسعه فن آوری اداری و اجرای برنامه های تحقق دولت الکترونیک
 
·        تدوین و اجرای برنامه های لازم جهت ارتقائ سطح رضایت مردم وجلب رضایت ارباب رجوع
 
·        تدوین برنامه های جامع نیروی انسانی
 
·        تدوین برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه ها در چهار چوب نظام آموزش کارکنان دولت و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی
 
·        سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه ریزی لازم جهت ارتفائ آن
 
·        برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان
 

جستجو