طراحی سایت
ساختار تشکیلاتی مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی

 
- اداره کارگزینی :
    ... رئیس کارگزینی
       .. معاون ومسئول کادر هئیت علمی
          . مسئول امور دفتری
         . کارشناس امور انتقالات
         . کارگزین
       .. مسئول بایگانی
                                                            . بایگان
 
-- مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری
 
 
- مدیریت توسعه ومنابع انسانی :
   .... مدیر
      ... معاون
         .. کارشناس ارزشیابی
         .. کارشناس امور اداری
           . متصدی امور دفتری
 - گروه تشکیلات آموزش وطبقه بندی مشاغل:
     ... رئیس گروه تشکیلات
        .. کارشناس تشکیلات
        .. کارشناس سیستمها و روشها
        .. کارشناس آموزش ضمن خدمت
        .. کارشناس طبقه بندی مشاغل
 
 

جستجو