طراحی سایت
معرفی مدیریت توسعه سازمان ومنابع

نام و نام خانوادگی : عبدالحمید آلی آبادی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام

سمت : سرپرست مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی 

 

 

 

 

مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی

شرح وظایف مدیریت توسعه

·        مطالعه و تحقیق در کتب ،مقالات ، موضوعات مربوط به تشکیلات و بهبود روشها با آموزش و طبقه بندی مشاغل و حقوق و مزایای و تهیه پیشنهادات لازم به مراجع ذیصلاح از قبیل هیأت امناء سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا وزارتخانه متبوع
·        نظارت بر خط مشی های تصویب شده ودستورالعمل های صادره به منظور حسن اجرای آنان
·        تدوین برنامه عملیاتی حوزه مدیریت امور اداری و ابلاغ آن به واحد های تحت سرپرستی
·        ایجاد هماهنگی بین ادارات کارگزینی – بازنشستگی و رفاه – خدمات ، وگروه تشکیلات و آموزش و طبقه بندی مشاغل به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
·        پیش بینی نیازهای حوزه مدیریت امور اداری در طول سال و ارائه آن به مقام ما فوق و کوشش در جهت رفع آنها
·        شرکت در دوره های آموزشی و باز آموزی ، سمینارها ، کنفرانس ها ..... مرتبط با شغل مذکور
·        شرکت در جلسات کمیته های استخدام ، انتقالات و کمیته اجرایی دانشگاه
·        مطالعه بخش نامه ها ، دستورالعملها و یا آیین نامه های صادره از سوی مدیریت و برنامه ریزی ، وزارتخانه متبوع و یا هیأت امناء و پیگیری اجرای صحیح آنان
·        بررسی مکاتبات ارجاعی و صدور دستورات لازم در خصوص انجام آنان
·        ارائه گزارشات و آمارها .... از انجام فعالیتهای حوزه تحت سرپرستی به مقام ما فوق
·        ارزیابی مستمر کارکنان تحت سرپرستی و اختصاص نمره ارزشیابی و گواهی ساعات اضافه کار آنان
·        بررسی نیازهای مالی و بودجه سالیانه حوزه مدیریت امور اداری و کوشش در جهت جذب اعتبارات آن
·        نظارت بر خرید های صورت گرفته انبارها ، امورات نقلیه و امورات رفاهی کارکنان و صدور دستورات مقتضی در جهت بهبود شرایط آنان
·        تهیه و پیشنهاد خط مشی های اداری و رفاهی و آموزش در قالب مقررات و ضوابط موجود ( به مقام ما فوق یا مراجع

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی :

مديريت توسعه سازمان ومنابع انساني دانشگاه، وظيفه سياست گذاري، سازمان دهي، برنامه ريزي، ارزيــــابي و نظارت بر نيروي انساني دانشگاه در تمام رده هــــــا را بر عهده دارد.

جستجو