X

 

شرح وظایف مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری :

-تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه

-برنامه ریزی برای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری، توسعه و ترویج مفاهیم تحول در دانشگاه

-برنامه ریزی برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمت رسانی به مراجعین دانشگاه

-برنامه ریزی و استقرار نظام پیشنهادها جهت بهره برداری از نظرات کارکنان ومردم در بهبود ارائه خدمات

-برنامه ریزی برای نهادینه کردن نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه

-استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشگاه

-تهیه پیشنهادهای بازنگری و اصلاح ساختار، شرح وظایف واحدها و پست های سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه و ارسال به مرکز توسعه وزارت

-بررسی وراائه پیشنهادهای ادغام ، انحلال و یا ایجاد واحدهای سازمانی به مرکز توسعه وزارت

-بررسی وارائه پیشنهادهای حذف، ایجاد و تبدیل پست های سازمانی مورد نیاز واحدهای تابعه به مرکز توسعه وزارت

-بررسی مسائل و مشکلات تشکیلاتی واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب و اصلاحی به مرکز توسعه وزارت

-بررسی موارد انتصاب وتغییر عنوان، ارتقاء رتبه و طبقه و احتساب مدرک تحصیلی و سوابق تجربی کارکنان شاغل در قالب کمیته های مربوطه در دانشگاه

-ارائه راهنمایی ومشاوره به واحدهای تابعه دانشگاه درباره اصلاح ف بهسازی وارتقاء فرآیندها

-مهندسی مجدد، تحلیل و طراحی سیستم ها و روش های انجام کار با هماهنگی و همکاری واحدهای مرتبط

-تعیین و پیشنهاد اولویت های اصلاح روش ها، رویه ها و فرآیندهای انجام کار در واحدها به شورای تحول اداری دانشگاه برای ارتقاء بهره وری، کارائی و رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها

-انجام دوره ای تحلیل مشاغل برای تعیین نیازهای دانشی و مهارتی شاغلین

-مشارکت در در نیازسنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی برای کارشناسان تخصصی در ستاد وواحدهای تابعه دانشگاه

-نظارت بر حسن اجرای ساختار و تشکیلات مصوب دانشگاه

-نظارت بر ابلاغ های سطوح سرپرستی ، مدیریتی و سایر کارکنان منطبق با تشکیلات مصوب دانشگاه

-نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب ف انتصاب و تغییر مدیران در قالب شورای تحول اداری دانشگاه

-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه های مرتبط مانند طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط انتخاب و انتصاب در دانشگاه

-نظارت بر اجرای صحیح احکام کارگزینی مرتبط با تشکیلات و طبقه بندی دانشگاه

-نظارت بر بکارگیری نیروی انسانی شاغل در واحدهای ستادی و اجرایی دانشگاه مطابق پستهای مربوط

-پایش مستمر اجرای برنامه های عملیاتی واحدهای تابعه دانشگاه از طریق نرم افزار مربوط

-به روز کردن مستمر بانک های اطلاعاتی مرتبط با تشکیلات، طبقه بندی مشاغل ، برنامه ریزی عملیات و سایر بانکها

-نظارت بر روند اجرای برنامه واگذاری به بخش غیر دولتی با همکاری واحدهای ذیربط

-هماهنگی با واحدهای درون بخشی برای پیشبرد برنامه های مرتبط

-تهیه و ارائه پیشنهاد های کاربردی برای طرح در شوراها و کمیته های برون سازمانی مرتبط با حوزه کاری و پیگیری مصوبات

-مستندسازی وتعیین فرآیندها، شاخص ها وابزارهای نظارتی در حوزه مربوط

-نگهداری وحفاظت از صورتجلسات کمیته طبقه بندی مشاغل وشورای تحول اداری دانشگاه

-تهیه گزارشهای عملکرد به صورت دوره ای وارسال به مسئولین مربوط

-انجام مطالعات مستمر در خصوص ساختارهای سازمانی کارآمد وپویا و استقرار نظام ها و سبک های نوین مدیریت برای انجام کارآمد ماموریت ها و وظایف اصلی

-انجام مطالعات مستمر در خصوص طراحی شغل، تجزیه وتحلیل شغل و شرایط احراز شغل