طراحی سایت
معرفی پرسنل

 - رئیس اداره رسیدگی :

    ... علی محمد باج
 

- معاون اداره رسیدگی :

    ... حاتم شوهانی
 

- حسابدار :

    ... ذبیح الله سلیمان نژاد
    ... منوچهر لطیفیان

شرح وظایف

·   رسیدگی به کلیه اسناد حقوقی وهزینه های جاری واختصاصی واحدهای زیر مجموعه از قبیل معاونتها – دانشکده ها – شبکه ها وبیمارستانها
·        رسیدگی به کلیه استاد هزینه تدارکات
·        رسیدگی اسناد متفرقه
·        رسیدگی به هزینه های باز خرید مرخصی بازنشستگان
·        رسیدگی چگونگی پرداخت هزینه بیمه عمر بابت فوت کارکنان وبازنشستگان
·        گزارش عملکرد هزینه های ارسالی واحدها با تنخواه گردان دریافتی
·        کنترل و پرداخت تنخواه به واحدها
·        تهیه آخرین آئین نامه های مربوط به هزینه و ارسال آن به واحدها

جستجو