طراحی سایت
معرفی پرسنل

- رئیس اداره دریافت و پرداخت :
    ... بهروز کلوندی
 
- معاون اداره دریافت و پرداخت :
    ... احمد زیدی
 
- حسابدار :
    ... حسین محمدی
    ... محمد رضا نوروزی
    ... قدرت الله طاهربیگی

شرح وظایف اداره دریافت وپرداخت

·        تهیه وتنظیم لیست وپرداخت حقوق کارکنان ستاد
 
·        تهیه وتنظیم کسورات قانونی وارسال فرمهای کسورات بازنشستگی- بیمه خدمات درمانی وتامین اجتمایی وغیره
 
·        تهیه وتنظیم کسورات کارکنان برای ارسال به مراجع مورد نظر اعم از بانکها
 
·        ثبت احکام پرسنلی در رایانه وهمچنین ثبت مابه التفاوتها
 
·        تهیه وارسال گواهی ها برای کارکنان به مراجع مانند بانکها وموسسات
 
·        تنظیم لیست وپرداخت حقوق بازنشستگان
 
·        ارسال حقوق بازنشستگان به بانک های مختلف جهت پرداخت
 
·        در خواست وجه احکام بازنشستگان وموظفی
 
·        صدور نامه های گواهی برای بازنشستگان

جستجو