طراحی سایت
معرفی مدیر امور مالی

مدیر امور مالی :  شاهرخ فولادوند

تحصیلات : کارشناس حسابداری

تلفن : 3339848

داخلی 326                                                           

                                                                                                                                                            

شرح وظایف

·        تهيه و تدوين صورتهاي مالي موسسه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق اين آيين نامه و مقررات حاكم بر تحريردفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات موردي مديريت
.
·        هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي موسسه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي
 
·        تبادل اطلاعات مالي موسسه حسب مورد با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي مقام مسئول   موسسه
 
·        نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقد ينه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پيگيريو نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد هاي موسسه
 
·        نظارت برعملكرد مالي رئيس امور مالي واحد هاي اجرايي تابعه و واحدهايوابسته
 
·        شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين آلات و تجهيزات ودارائي هاي موسسه
 
·        اطلاع و كنترل كليه تفويض اختيارات جهت امضاء هاي مجاز در مصرف منابع وفراهم نمودن شرايط هماهنگي بين آنان
.
·        اجراي كدينگ (طبقه بندي ) حسابها ، بر اساس شكل متحد ، به منظور ايجاد وحدت رويه و قابليت مقايسه گزارشات مالي بين موسسات پس از تصويب رئيس هيئت امنا
.
·        اجراي آن بخش از عمليات مالي موسسه كه در چارچوب بودجه تفصيلي مصوب هيئت امنا بر عهده مديرامور مالي ميباشد .
 

جستجو