طراحی سایت
معرفی مدیر امور عمومی

مدیر امور عمومی دانشگاه: فرمان بیگ محمدیالف: تجارب شغلی و سازمانی

فرمان بیگ محمدی دارای مدرک دانشگاهی لیسانس ، 27 سال سابقه مدیریت در قسمت های مختلف دانشگاه به شمه ای از آن ها اشاره می شود.

1-     سابقه تجربی تحت عنوان کارشناس بودجه و برنامه ریزی.

2-     مسئول حراست شبکه شهرستان ایلام وجانشین حراست دانشگاه با حفظ سمت.

3-     سابقه تجربی تحت عنوان کارشناس مسئول بودجه وبرنامه ریزی.

4-     مدیریت بیمارستان شهید مصطفی خمینی .

5-     دارنده رتبه کارشناسی خبره مسیر ارتقای شغلی از وزارتخانه.

6-     رئیس گروه کارشناسان تشکیلات دانشگاه.

7-     عضوکمیته اجرایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

8-     عضو کمیته اجرایی آزمون های استخدامی دانشگاه.

9-     عضو کارگروه مدیریت عملکرد دانشگاه.

10-  عضو اصلی کمیته های فرعی واحدهای محیطی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه.

11-  عضو کارگروه پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه.

12-  عضو کمیته تخلفات اداری کارمندان دانشگاه.

13-  عضو کمیته راهبردی طرح اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی بیمارستان پایلوت دانشگاه .

14-  عضویت در کارگروه بررسی نیروی انسانی دانشگاه از لحاظ انطباق با تشکیلات مصوب و واقعیت های موجود.

15-  عضو کمیته انضباطی کارکنان قانون کار دانشگاه.

16-  عضو کمیته فنی نظارت و بازرسی برنامه تحول سلامت.

17-  عضو کمیته تجهیزات پزشکی برنامه تحول سلامت.

ب: سوابق پژوهشی ، تدریس ، تألیف و ابتکارات و پیشنهادات

1-     عضو شورای پژوهشی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه.

2-     مجری طرح مداخله ای صدور به موقع ارتقای گروه کارمندان دانشگاه .

3-     مجری پژوهشی تأثیر آموزش وآگاهی کارکنان حوزه اداری ومالی شهر ایلام نسبت به شرایط احراز پست های سازمانی رسته اداری ومالی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

شرح وظایف

·        نظارت برحسن اجرای وظایف وکلیه امور ادارات واحدهای تحت سرپرستی
·        صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی رئیس واحد
·        سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
·        ایجاد هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی با خط مشیها، قوانین و مقررات تعیین شده در چهارچوب برنامه های تعییین شده
·        تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
·        صدور دستور بخشنامه ها آئین نامه ها و ضوابط مربوط جهت اجرای قانون
·        کنترل کلیه امورات واحدهای تحت سرپرستی
·        شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف
·        برنامه ریزی جهت اجرای قانون و پیگیری جهت اجرا
·        اتخاذ تصمیمات لازم جهت برگزاری مناقصات و مزایده های دانشگاه وواحدهای تابعه
·        انجام سایر امور متفرقه
·        ارجاع نامه های اداری به کارکنان شاغل در حوزه مدیریت امور عمومی جهت اقدام و به مقام مافوق جهت تایید
·        نظارت بر تامین کالاها و خدمات مورد نیاز دانشگاه و واحدهای تابعه اعم از بیمارستانی وغیر بیمارستانی
بررسی ،تجزیه وتحلیل و اظهار نظردرخصوص آمارواطلاعات ارائه شده از سوی ادارت ذیربط

جستجو