طراحی سایت
معرفی مدیر امور رفاهی و پشتیبانی

مدیر امور رفاهی و پشتیبانی : فرمان بیگ محمدی

    کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی با 30 سال سابقه مدیریتی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

سرپرست خدمات اداری و پشتیبانی دانشگاه :

 


      ... رضا درخشنده  : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو