X

اخبار معاونت

تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 دی 1397
برگزاری دور سوم آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت کشور

  برگزاری دور سوم آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت کشور

امتیاز: Article Rating

رضا چراغی(کارشناس بهبود سیستمها و روشها)

این دوره آموزشی که از سلسله دوره های آموزشی در خصوص توانمند سازی و آمادگی کارکنان جها ثبت پیشنهادات و تجربیات و شرکت در جشنواره نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت کشور در اسفندماه سال جاری است، برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر برگزار گردید. مدرس این دوره آموزشی آقای رضا چراغی، مسوول دبیرخانه های نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران ستاد دانشگاه بودند که فرایند مربوط به این دوره آموزش را به انجام رساندند. 

لازم به ذکر است این دوره با استقبال بالای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر با توجه به ضرورت موضوع و تاثیر بالایی که کار با این دو سامانه در نظام ارشیابی فردی و ارزیابی عملکرد دانشگاه دارد، مواجه گردید. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دور سوم آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت کشور
  • برگزاری دور سوم آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت کشور
  • برگزاری دور سوم آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت کشور
ثبت امتیاز