طراحی سایت

 

 درسنامه دوره آموزشی

 آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها 


امکان دسترسی به درسنامه مربوط به دوره آموزشی " آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها" موضوع بخشنامه شماره 100992/200 مورخ 22/10/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت بهره برداری در دوره مذکور به شرح زیر فراهم شده شده است :

 

پیش گفتار

 

فهرست

 

فصل 1

 

فصل 2

 

فصل 3

 

فصل 4

 

منابع

 

جستجو