مطالب مفید کمينه

 

 

 

 

عکسهای طبیعت

 

  کمينه

 

اخبار معاونت توسعه کمينه

<p>کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه در مورخ 92/12/26 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه وسایر اعضا تشکیل گردید .همکاران گرامی می توانند جهت بهره گیری از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 1392/12/26


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه در مورخ 92/11/16 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه وسایر اعضا تشکیل گردید .همکاران گرامی می توانند جهت بهره گیری از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 92/11/16

ادامه مطلب ...

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه مورخ 92/7/18 با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع وسایر اعضا برگزار گردید. همکاران محترم می توانند جهت آگهی از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .


کمیته اجرایی 92/7/18


 

کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه جناب آقای دکتر علیمرادی وسایر اعضا در مورخ 9/12/91 برگزار گردید . همکاران محترم می توانند جهت اطلاع از مفاد آن به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 8/4/1392


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه جناب آقای دکتر علیمرادی وسایر اعضا در مورخ 9/12/91 برگزار گردید . همکاران محترم می توانند جهت اطلاع از مفاد آن به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 9/12/91


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل  مورخ 1/11/91 با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع جناب آقای دکتر علیمرادی وسایر اعضا برگزار برگزار گردید .

همکاران محترم می توانند جهت آگاهی از مفاد این کمیته به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 1/11/91


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه در مورخ 21/2/91  در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع وبا حضور تمامی اعضا برگزار گردید. همکاران ارجمند می توانند جهت آگاهی از مفاد صورتجلسه به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 21/2/1391


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه  در مورخ 9/2/1391 با حضور دکتر علیمرادی معاونت توسعه مدیریت ومنابع و سایر اعضا برگزار گردید .همکاران محترم می توانند جهت آگاهی از مفاد این صورتجلسه به لینک زیر مراجعه نمایند .

 

کمیته اجرایی 9/2/1391


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی دانشگاه مورخ 29/11/1390 با حضور معاونت توسعه مدیریت ومنابع جناب آقای دکتر علیمرادی و سایر اعضا تشکیل گردید . همکاران گرامی می توانند جهت بهره برداری از مفاد آن به لینک زیر مراجعه نمایند .

کمیته اجرایی 29/11/1390


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام با حضور معاونت توسعه وسایر اعضا تشکیل گردید . جهت دسترسی به مفاد این صورتجلسه می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید

 

کمیته اجرایی 9/9/90


کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام در مورخ 12/5/1390 با حضور سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع  دانشگاه برگزار گردید . جهت استفاده از مفاد آن می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید .

صورتجلسه کمیته اجرایی  


کمیته اجرایی 28/1/90 با حضور معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع و سایر اعضای این کمیته برگزار گردید . جهت اطلاع از مفاد این صورتجلسه می توانید به لینک زیر مراجعه نمائید .

صورتجلسه کمیته اجراییبخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/89 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور درخصوص ضوابط نحوه ارتقای کارمندان ادامه مطلب ...

آشنایی با دوره هدفمند نمودن یارانه ها

ادامه مطلب ...


  جستجو
نرم افزار کمينه

آموزش بدو خدمت کمينه